alfabetik sira
1. alfabedeki harflerin diziliþ sýrasýdýr.
türk alfabesininki þöyledir:
abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz.
alfabetik sýraya göre dizmek ise yukarýdaki harflerin sýrasýný göz önünde bulundurarak elimizdeki kelimeleri ya da kelime gruplarýný dizmemiz þeklinde tezahür eder. eðer ilk harf ayný ise ikinci harfler karþýlaþtýrýlýr. ikinci de ayný ise 3 ve dört þeklinde sonuna kadar gidebilir bu.. ilkokulda öðretilen bir bilgi olmasýna karþýn burada bunu açýklamak da nasýl biþi onu da diðer dersimizde öðreneceðiz.. *
Alakal� olabilir!
- alfabetik
- alfabetik lider
- alfabetik sozluk
- alfa isimasi
- alfabe marsi

nedir.Net