atmosfer
1. yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası.
2. dünya'yı çepeçevre saran gaz örtüsü. alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. ekvator'dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin şekli dünya'nın şekli gibi küreseldir. azot=%78,08 , oksijen=%20,95 argon=% 0,93 ,karbon dioksit=%0,03

(bkz: atmosfer basıncı)
3. aynı zamanda bir mekandaki ortamı da tasfir ederken kullanılabilir.
4. #270260'a ek olarak atmosfer kalınlığının kutuplarda ince ekvatorda kalın olmasının sebepleri;
1. ekvatorda yükselici, kutuplarda alçalıcı hava hareketlerinin olması
2. yerçekimin ekvatordan kutuplara doğru artması
3. dünyanın günlük hareketi olarak sıralanabilir.

dünyamızı saran atmosferin görevleri ise şunlardır :
1. güneşten gelen zararlı ışınları (ultraviyole ışınları) süzerek yeryüzüne ulaşmalarına engel olur.
2. güneşten gelen enerjinin bir bölümünü tutarak yeryüzünün aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
3. yeryüzüne gelen güneş ışınlarının yansıtıp dağıtarak gökyüzünü aydınlatır.
4. sıcaklığın dünyaya düzenli olarak dağılmasını sağlar.
5. İklim olayları gerçekleşir.
6. göktaşlarının yeryüzüne düşmesine engel olur.
7. tabakalardan oluşur.

atmosferin katmanları yeryüzünden yukarıya doğru şu şekilde sıralanır :
1. troposfer
2. stratosfer
3. ozon tabakası (ozonosfer)
4. şemosfer (kemosfer)
5. iyonosfer
6. eksosfer
5. sovanın kabukları ile arzın sferleri arasındaki benzerliğin
benzerliğin yakınlığı
meyvenin katmanları ile yerkürenin tabakaları arasındaki
bağın uzaklığı
nesnelerin yapı ve işlevinlerin birbirine benzerliği ve başkalığı
arasında ilişkinin (yasanın) ortaklığı
bir fen ve bilim konusudur.

ancak yenilen bir sovan orta düğümünde kaybolma cüceliği
ile
dünyanın ve evrenin özeği olduğunu bilme ve inanma yüceliği

ayırtını tanımak insanın kendi konusudur.

Alakalı olabilir!
- atmosferik
- atmosphere
- atmometer
- atmosferik motor
- atmosferik metal

nedir.Net