charley
1. amerika'nin florida kiyilarini dagitan, hizi saatte 235 km'yi bulan kasirga.
Alakalı olabilir!
- charly
- charlie
- charles
- charlote
- charlize

nedir.Net