cocuk haklari
1. Çocuk saðlýðýnýn, çocuklarý korumanýn ve onlarý iyi yetiþtirmenin önemini belirtmektedir. dünya çocuklarýnýn ortak haklarýný belirleyen birleþmiþ milletler genel kurulu, 1959 yýlýnda Çocuk haklarý bildirisi'ni yayýmlamýþtýr. bu bildirinin belli baþlý maddeleri þunlardýr:

1- Çocuklardan sevgi esirgenmemelidir. ailesi olmayan yoksul çocuklara özel ilgi gösterilmelidir.
2- bir tehlike anýnda çocuklar öncelikle korunmalýdýr.
3- Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalýdýr. saðlýklý büyümeleri saðlanmalýdýr.

türkiye cumhuriyeti anayasasý'nýn 41 ve 61. maddeleri çocuk haklarý ile ilgilidir. anayasamýz, çocuklarýn korunmasý, yardýma muhtaç olan çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý için her türlü önlemi alýr. türkiye, 1995 tarihinde Çocuk haklarý sözleþmesi'ni onaylamýþtýr. bu sözleþmeye göre, 18 yaþýndan küçük herkes çocuktur ve her çocuk "yaþamdan ayrýlmaz haklara sahiptir." Çocuk haklarý sözleþmesi, çocuða, düþünce, ifade, din, dernek hak ve özgürlükleri tanýmýþ ve her tür fiziksel ve ruhsal þiddete karþý sosyal ve ekonomik önlemlerin alýnmasýný öngörmüþtür.

(bkz: insan haklari)
2. (bkz: çocuklara kalkan eller)
Alakalďż˝ olabilir!
- cocuk akli
- cocuk hastaliklari
- cocukluk asklari
- cocuklar
- cocuklarima

nedir.Net