andezit
1. eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. ankara taşı da denir. dağıldığında killi topraklar oluşur
2. andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır.

andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür.
andezitlerin değişik kökenli magmalardan değil, sadece bazaltik magmanın büyük derinliklerde ayrışmasından hâsıl olduğu yaygın bir görüştür.

volkanik kayaçların ilk birimi andezitlerdir.
alt dokanakları gözlenmez iken, üst dokanakları, otobreşler ile uyumludur. bazen andezitlerle otobreşler geçişli olarak gözlenir.
andezitler grimsi-pembe renkli olup değişik ayrışma derecelerine sahiptirler. volkano-sedimenter yapıdan dolayı, akma düzlemleri, soğuma ve tektonizma çatlakları gözlenir.
Alakalı olabilir!
- andezin
- andelip
- ander
- andem
- andere

nedir.Net