carpe
1. fr. saksagan
2. (bkz: carpe diem)
3. (bkz: karper)
Alakalı olabilir!
- carp
- carpare
- carpi
- carpma
- carpik

nedir.Net