had cezasi
1. sınır çekmek, bilemek dikkatle bakmak, ayırmak ve ceza tatbik etmek. bir isim olarak; sınır, son, bıçak vb. ağzı, tarif ve şer'î ceza. Çoğulu hudûd gelir. bir hukuk terimi olarak hadler; islâmî ölçüler, islâm dininin ortaya koyduğu helâl-haram sınırları, miktarı ve niteliği nasslarda belirlenmiş olan şer'î cezalar demektir.

islâm ceza hukuku (bkz: ukubat) terimi olarak hadler; "belirli bazı suçlara İslam'ın tayın ettiği cezalar" dır. bu cezayı gerektiren suçlar beş tanedir: zina, hırsızlık, içki içmek, kazf(namuslu kadına zina iftirası) ve yol kesme hırabe.

islâm ceza hukukunda "had"ler "allah hakkı" olarak kabul edilmiştir. yani haddi (İslam'ın tesbit ettiği cezayı) gerektiren suçlar amme hukukuna tecavüz anlamı taşımaktadır. kısas kul hakkı olduğu için buna had denilmemiştir. haddin dışında kalan yani kur'an ve sünnetle tayın edilmeyip hâkimin takdirine bırakılmış cezalara ta'zir cezaları denir. hapis, teşhir, sürgün vb. (ez-zühaylî, el-fıkhu'l-islâmî ve edilletüh)

içki içme cezası dışındaki hadler kur'an'la, içki içme cezası ise sünnetle sabittir. (bu nedenle içki konusu islami çerçevede tartışmaya açıktır.)

hirsizlik cezasi (hadd-i Şirkat)
"akıllı ve ergin (baliğ) bir kimsenin nisab miktarı bir malı bulunduğu yerden çalması"na hırsızlık denir. cezası kur'ân-ı kerîm'de bildirilmiştir: "hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin! allah daima üstündür, hikmet sahibidir" (el-mâide, 5/38).

İÇkİ İÇme cezasi (hadd-i ŞÜrb)
içki içmek mâide suresi 90. âyetle kesin olarak yasaklanmıştır. fakat cezası hz. peygamberin sünneti ve uygulamasıyla sabittir. hz. peygamber ve hz. ebû bekir, içki içene 40 sopa (celde) vurdular. hz. Ömer zamanında içki içenler çoğalınca o, arkadaşlarıyla istişare etti. haddin en az miktarı olan 80 değnek vurulmasını kararlaştırdılar (bk. dârimî, hudûd,10; a. b. hanbel, iv, 389).

zina cezasi (hadd-i zina)
evli erkek ve kadın için recm (taşlayarak öldürme), bekâr erkek ve kadın için yüz sopa (celde) vurmaktır: "zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun. allah'a ve ahiret gününe inanan (insan) lar iseniz allah'ın dini (ni uygulama hususu)nda sizi, onlara karşı acıma duygusu tut (up engelle) mesin. mü'minlerden bir grup da onlara yapılan, uygulanan cezaya şahid olsun" (en-nûr. 24/2).

zina iftirasi cezasi (hadd-i kazf)
namuslu (muhsan) kadınlara zina iftirasında bulunmanın cezası nûr suresinde açıklanmıştır: "namuslu kadınlara (zina suçu) atıp da sonra (bu suçlamalarını ispat için) dört şahid getirmeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. onlar yoldan çıkmış kimselerdir" (en-nûr, 24/4).
namuslu bir erkeğe yapılan zina iftirası da 80 değnekle cezalandırılır. namuslu olmanın şartları şunlardır.
hür olmak, akıllı ve ergin olmak, müslüman olmak, iffetli olmak.

dikkat edileceği üzere adam öldürmek had cezası olarak düzenlenmemiştir. bu kapsamda adam öldürmenin cezalandırılması ulülemr tarafından düzenlenmeye açıktır. islam tarihi uygulamaları öldürmenin niteliğine göre kısas veya diyet şeklinde olmuştur.
2. (bkz: şer-i had vurulması)
Alakalı olabilir!
- had gadia
- had to leave
- had safha

nedir.Net