is guvenligi
1. -Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yönetmelikleri
-sanayi ve ticaret bakanlığı yönetmelikleri
-milli eğitim bakanlığı yönetmelikleri
-enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı yönetmelikleri
-İç İşleri bakanlığı İş yönetmelikleri
-bayındırlık ve İskan bakanlığı yönetmelikleri
-ulaştırma bakanlığı yönetmelikleri
-türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob) yönetmelikleri
-ilo sözleşmeleri
-1475 sayılı İş kanunu tüzük ve yönetmelikler
-4857 İsİg yönetmelikleri
-Çeşitli yönetmelik ve yönergeler

ÇaliŞma ve sosyal gÜvenlİk bakanliĞi yÖnetmelİklerİ

- sosyal güvenlik kurumu teşkilatı kanunu
- sosyal sigortalar kurumu kanunu
- meslek hastalığının tespiti
- yabancıların Çalışma İzinleri hakkında kanun
- Çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ile tarımda kendi adına ve hesabına Çalışanlar sosyal sigortalar kanununa göre gelir veya aylık almakta olanların gelir ve aylıklarında artış ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun
- Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi danışma kurulu Çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik
- yabancıların Çalışma İzinleri hakkında kanunun uygulama yönetmeliği
- Çalışma hayatına İlişkin Üçlü danışma kurulunun Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
- yakın ve orta doğu Çalışma eğitim merkezi yayın yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- doğrudan yabancı yatırımlarda yabancı uyruklu personel İstihdamı hakkında yönetmelik
- İşçi Ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve Çalışma esasları hakkında yönetmelik
- Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru İstihdamı hakkında yönetmelik
- sendikalar kanunu([1])
- sosyal güvenlik kurumu başkanlığı sosyal güvenlik uzman yardımcılığı ve uzmanlığı atama, görev ve Çalışma yönetmeliği
- İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü İş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı ve uzmanlığı atama, görev ve Çalışma yönetmeliği
- sosyal sigortalar kurumu kanunu
- kamu görevlileri sendikaları kanunu, sosyal sigortalar kanunu ve sosyal sigortalar kurumu kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun
- sosyal sigortalar kurumu sosyal sigorta İşlemleri yönetmeliği
- Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ve Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında 184 sayılı kanun hükmünde kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun (1)
- sosyal güvenlik kurumu teşkilatı kanunu
- Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim ve araştırma merkezi teşkilat kanunu
- türkiye hükümeti ile milletler arası Çalışma teşkilatı arasında türkiye'de bir Çalışma enstitüsü kurulmasına müteallik 13 sayılı ek anlaşma
- Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının İstihdamı hakkındaki usul ve esaslara İlişkin tebliğ
- asgari Ücret yönetmeliği
- kısa Çalışma ve kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin tebliğ (tebliğ no: 1)
- terör eylemleri nedeniyle Şehit olan veya Çalışamayacak derecede malul kalan kamu görevlileri ile er ve erbaşların yakınlarının malul olup da Çalışabilir durumda olanların İstihdamı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- İşyeri kurma İzni ve İşletme belgesi alınması hakkında yönetmelik
- kişisel koruyucu donanımlarla İlgili onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesine dair tebliğ
- İş sağlığı ve güvenliğine İlişkin risk grupları listesi tebliği
- İşyeri sağlık birimleri ve İşyeri hekimlerinin görevleri ile Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
- İşyeri sağlık birimleri ve İşyeri hekimlerinin görevleri ile Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- kişisel koruyucu donanımlarla İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara dair tebliğ
- kadın İşçilerin gece postalarında Çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik
- alt İşverenlik yönetmeliği

sanayİ ve tİcaret bakanliĞi yÖnetmelİklerİ

- ts 1519 iso 4706 tüpler basınçlı gazlar İçin tekrar doldurulabilir-kaynaklı-Çelik
- belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak Üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat ile İlgili yönetmelik (73/23/at)
- ts 862 seyyar yangın söndürücüler
- yönetmelikler uluslararası birimler sistemine dair yönetmelik (80/181/at)
- sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik
- sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi piyasaya arzı ve denetlenmesi hakkında yönetmelik (93/15/at)
- taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği (99/36/at)
- ts 862-3 en 3-3 "seyyar yangın söndürücüler- bölüm 3: İmalat, basınca dayanıklılık, mekanik deneyleri"
- makina emniyeti yönetmeliği (98/37/at)
- ts 12820 "akaryakıt İstasyonları-emniyet kuralları" standardı
- muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile İlgili yönetmelik (94/9/at)

mİllİ eĞİtİm bakanliĞi yÖnetmelİklerİ

- mesleki ve teknik eğitim bölgesi İçindeki meslek yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına İlişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik
- mesleki ve teknik eğitim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği (2.kısım)
- elektrik ile İlgili fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik

enerjİ ve tabİİ kaynaklar bakanliĞi yÖnetmelİklerİ

- elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği (1.kısım)
- elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği (2.kısım)
- elektrik İç tesisleri proje hazırlama yönetmeliği
- elektrik İç tesisleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği
- elektrik İç tesisleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik - 16.06.2004
- elektrik İletim sistemi arz güvenilirliği ve kalitesi yönetmeliği
- arz güvenilirliği ve kalitesi yönetmeliğinin ekleri
- elektrik projelerinin hazırlanması ve elektrik tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde güç faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliğ
- elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

İÇ İŞlerİ bakanliĞi İŞ yÖnetmelİklerİ

- karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- binaların yangından korunması hakkında yönetmelik karar sayısı: 2002/4390
- binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- İşyeri açma ve Çalışma ruhsatlarına İlişkin yönetmeliğin ek 4 üne bir kısım eklenmesi hakkında yönetmelik
- Özel güvenlik görevlileri sağlık Şartları yönetmeliği
- belediye kanunu

bayindirlik ve İskan bakanliĞi yÖnetmelİklerİ

- afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik
- yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/eec) kapsamında, uygulanacak teknik Şartnamelerin yayımlanması hakkında tebliğ
- yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/eec) kapsamında avrupa teknik onayı İçin ortak usul ve genel formata dair taslak tebliğ
- yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimine İlişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ (2004-5)
- yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/eec) kapsamındaki malzemelerin tâbi olacakları uygunluk teyit sistemleri hakkında tebliğ
- yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/eec)
- yapı malzemeleri İçin onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlere dair tebliğin değiştirilmesine dair tebliğ
- yapı malzemeleri teknik komitesinin oluşumu ve görevlerine dair tebliğ
- yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/eec) kapsamında, yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarına ve yapı elemanlarının yangına dayanıklılığına dair tebliğ (tebliğ no:tau/2004-001)
- 2003/632/ec sayılı komisyon kararı ile değişik 2000/147/ec sayılı yapı malzemelerinin yangına tepki performansı sınıflamalarına ilişkin ab komisyonu kararı'nda ortaya konan sınıflar
- elektrik ile İlgili fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik
- binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
- binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin ekleri

ulaŞtirma bakanliĞi yÖnetmelİklerİ

- karayoluyla uluslararası yolcu ve eşya taşımaları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- gemi söküm yönetmeliği
- karayolu taşımacılığında Çalışma saatleri ve dinlenme sürelerine İlişkin 153 sayılı sözleşme'nin onaylanması hakkında karar
- tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik

tÜrk mÜhendİs ve mİmar odalari bİrlİĞİ (tmmob) yÖnetmelİklerİ

- makina mühendisleri odası İş güvenliği mühendis yetkilendirme yönetmeliği
- makina mühendisleri odası araç-İmal-tadil-montaj mühendis yetkilendirme yönetmeliği
- makina mühendisleri odası asansör mühendis yetkilendirme yönetmeliği
- makina mühendisleri odası İş makinaları kullanıcısı (operatör) kurs yönetmeliği
- elektrik mühendisleri odası elektrik yüksek gerilim tesisleri İşletme sorumluluğu yönetmeliği

ilo sÖzleŞmelerİ

- türkiye hükümeti ile milletlerarası Çalışma teşkilatı arasında türkiye'de bir Çalışma enstitüsü kurulmasına müteallik 13 sayılı ek anlaşma
- liman İşlerinde sağlık ve güvenliğe İlişkin 152 sayılı sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
- İş sağlığı ve güvenliği ve Çalışma ortamına İlişkin 155 sayılı sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
- gemiadamlarının hastalanması, yaralanması ya da Ölümü halinde armatörün sorumluluğuna İlişkin 55 sayılı sözleşme'nin onaylanması hakkında karar
- gemiadamlarının sağlığının korunması ve tıbbi bakımına İlişkin 164 sayılı sözleşme'nin onaylanması hakkında karar
- gemiadamlarının yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 sayılı sözleşme'nin onaylanması hakkında karar
- karayolu taşımacılığında Çalışma saatleri ve dinlenme sürelerine İlişkin 153 sayılı sözleşme'nin onaylanması hakkında karar
- gemiadamlarının sağlığının korunması ve tıbbi bakımına İlişkin 164 sayılı sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
- 45/158. tüm göçmen İşçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunmasına dair uluslararası sözleşme
- İş sağlığı hizmetlerine İlişkin 161 sayılı sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
- İş kazalarının Önlenmesine (gemiadamları) İlişkin 134 sayılı sözleşme'nin onaylanması hakkında karar
- İş sağlığı ve güvenliği ve Çalışma ortamına İlişkin 155 sayılı sözleşme ile İş sağlığı hizmetlerine İlişkin 161 sayılı sözleşme'nin onaylanması hakkında karar karar

1475 sayili İŞ kanunu tÜzÜk ve yÖnetmelİkler

- İşçi sağlığı ve İş güvenliği tüzüğü
- İş teftiş tüzüğü
- parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük
- yapı İşlerinde İşçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü
- İş kanunu, sendikalar kanunu ile basın mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun
- 1475 sayılı eski İş kanunu

4857 İsİg yÖnetmelİklerİ

- güvenlik ve sağlık İşaretleri yönetmeliği
- titreşim yönetmeliği
- kişisel koruyucu donanım kullanımına İlişkin risk belirleme tablosu Örneği
- haftalık İş günlerine bölünemeyen Çalışma süreleri yönetmeliği
- İş kanununa İlişkin Çalışma süreleri yönetmeliği
- hazırlama, tamamlama ve temizleme İşleri yönetmeliği
- İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların görev, yetki ve sorumlulukları ile Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
- İşyeri sağlık birimleri ve İşyeri hekimlerinin görevleri ile Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
- asbestle Çalışmalarda sağlık ve güvenlik Önlemleri hakkında yönetmelik
- Çocuk ve genç İşçilerin Çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelik
- kısa Çalışma ve kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin yönetmelik
- kişisel koruyucu donanım kullanımına İlişkin risk belirleme tablosu Örneği
- kişisel koruyucu donanım yönetmeliği
- kişisel koruyucu donanımlarla İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlara dair tebliğ
- kişisel koruyucu donanımların kategorizasyon rehberine dair tebliğ
- konut kapıcıları yönetmeliği
- tarım ve ormandan sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma koşullarına İlişkin yönetmelik
- yeraltı ve yerüstü maden İşletmelerinde sağlık ve güvenlik Şartları yönetmeliği
- yıllık Ücretli İzin yönetmeliği
- ekranlı araçlarla Çalışmalarda sağlık ve güvenlik Önlemleri hakkında yönetmelik
- elle taşıma İşleri yönetmeliği
- gürültü yönetmeliği
- İşyerlerinde İşin durdurulmasına veya İşyerlerinin kapatılmasına dair yönetmelik
- kanserojen ve mutajen maddelerle Çalışmalarda sağlık ve güvenlik Önlemleri hakkında yönetmelik
- sondajla maden Çıkarılan İşletmelerde sağlık ve güvenlik Şartları yönetmeliği
- sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az Çalışılması gereken İşler hakkında yönetmelik
- sanayi, ticaret, tarım ve orman İşlerinden sayılan İşlere İlişkin yönetmelik
- biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin Önlenmesi hakkında yönetmelik
- biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin Önlenmesi hakkında yönetmelik'in ekleri
- ağır ve tehlikeli İşler yönetmeliğinin ekleri
- geçici veya belirli süreli İşlerde İş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik
- İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik
- postalar halinde İşçi Çalıştırılarak yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel usul ve esaslar hakkında yönetmelik
- patlayıcı ortamların tehlikelerinden Çalışanların korunması hakkında yönetmelik
- İş kanununa İlişkin fazla Çalışma ve fazla sürelerle Çalışma yönetmeliği
- Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik
- kimyasal maddelerle Çalışmalarda sağlık ve güvenlik Önlemleri hakkında yönetmelik
- İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
- gebe veya emziren kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla emzirme odaları ve Çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik
- kadın İşçilerin gece postalarında Çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik
- İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin danıştayca İptali
- askeri İşyerleriyle yurt güvenliği İçin gerekli maddeler Üretilen İşyerlerinin denetim ve teftişi hakkında yönetmelik
- İş sağlığı ve güvenliğine İlişkin risk grupları listesi tebliği
- 4857 sayılı yeni İş kanunu
- İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik Şartları yönetmeliği
- İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik Önlemlerine İlişkin yönetmelik
- yapı İşlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği
- ağır ve tehlikeli İşler yönetmeliği 16 haziran 2004
- güvenlik ve sağlık İşaretleri yönetmeliği
- kişisel koruyucu donanımların İşyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik

ÇeŞİtlİ yÖnetmelİk ve yÖnergeler

- İş sağlığı ve güvenliği tüzüğü taslağı
- "ce" uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve kullanılmasına dair yönetmelik
- gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği
- su kirliliği kontrolü yönetmeliği
- isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği
- İş kazaları ve meslek hastalığı sigorta kolunda İşverenin sorumluluğu
- sıvılaştırılmış petrol gazları (lpg) ile Çalışan motorlu taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin yönetmelik
- tanıtma ve kullanma kılavuzu uygulama esaslarına dair yönetmelik
- türk tabipleri birliği İşyeri hekimi Çalışma onayı yönetmeliği
- tÜrkak markalı deney raporları ve kalibrasyon sertifikalarına İlişkin Şartlar hakkında tebliğ
- sıvılaştırılmış petrol gazları (lpg) ile Çalışan motorlu taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair
- İş sağlığı ve güvenliği mevzuat listesi
- 1982 sayılı t.c. anayasası
- İşte Çalışanların sağlık ve güvenliklerini İyileştirmeye yönelik tedbirler alınmasına İlişkin 12 haziran 1989 tarih ve 89/391/eec sayılı konsey direktifi
- alkol ve alkollü İçki tesislerinin haiz olmaları gereken teknik Şartlar, kurulmaları, İşletilmeleri ve denetlenmelerine İlişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
- bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına İlişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik
- doğal gaz piyasası İç tesisat yönetmeliği
- elektrik piyasası kanunu
- İş güvenliği uzmanlığı sertifika eğitim programı ders konuları
- sıvılaştırılmış petrol gazları (lpg) ile Çalışan motorlu taşıtlar için İkmal İstasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin yönetmelik
- türk ceza kanunu
- türkiye cumhuriyeti anayasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
- halk sağlığı alanında haşerelere karşı İlaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik
- portör muayenelerine esas laboratuar tetkikleri
- İşyeri sağlık birimleri ve İşyeri hekimlerinin görevleri ile Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik
- zararlı kimyasal madde ve Ürünlerinin kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- deniz Çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanun
- tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği
- Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği
- risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşların asgari Özelliklerine dair tebliğ
- İşyeri açma ve Çalışma ruhsatlarına İlişkin yönetmelik
- tersane, tekne İmal ve Çekek yerlerine İşletme İzni verilmesine İlişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
- tersane, tekne İmal ve Çekek yerlerine İşletme İzni verilmesine İlişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik ekleri
- İş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından İşverenin, Üçüncü kişilerin ve sigortalıların sorumluluğu ile peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasıyla İlgili İşlemler
- İş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından İşverenin, Üçüncü kişilerin ve sigortalıların sorumluluğu ile peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasıyla İlgili İşlemler ekleri

icerir.

http://www.isguvenligi.net/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=35
2. bir işletmedeki en öncelikli konu olmalıdır.
Alakalı olabilir!
- is guvenligi uzmanligi
- is guc enerji
- is gezisi
- is gorusmesi
- is gorusmesine gitmek

nedir.Net