tanrinin iyi olmasi
1. 3) rahman: allah'ın pek merhametli, çok rahmet sahibi olması anlamlarına gelen bir sıfat ismidir.
4) rahÎm: "Çok merhamet edici' anlamında bir isimdir.
8) el-mÜmİn: allah'ın iman ve güven veren her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran anlamında bir ismidir. allah, korku içinde olanlara emniyet ve güven verendir. bu bakımdan her türlü korkudan emin olmak için allah'a iltica edilmeli, o'na sığınılmalıdır.
9) el-mÜheymİn: allah'ın görüp gözeten, her şeye şahit olan, her şeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan olduğu anlamına gelir.
16) el-gaffÂr: kullarının günâhlarını affeden ve çok bağışlayan yüce varlık anlamına gelir. günâh işlemek insanların özelliği olduğu gibi, onların günâhlarını örtmek ve bağışlamak da yüce allah'ın ayrılmaz sıfatlarındandır.
18) el-vehhÂb: allah'ın çok hibe eden, çok fazla bağışlayan olduğu anlamına gelir. hak sahibi olmadıkları halde yarattıklarına çok çok verendir.
19) er-rezzÂk: allah'ın bütün yaratıkların rızıklarını veren olduğunu ifade eder. her canlı için gerekli gıdayı bahşedip yaratan ve bol bol veren allah'tır.
20) el-fettah: kulların, her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran manasına gelir. faydalı ilimlere karşı insanların kalbini açarak, onların islerini kolaylaştıran, bütün zorluklarını ortadan kaldıran yüce allah'tır. her işinde üstün gelen o'dur.
23) el-bÂsit: allah'ın, her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan yüce yaratıcı olduğunu ifade eder. allah, insanlara rızık, neşe, rahatlık ve bolluk vererek onlara lütuf ve rahmetiyle muâmele etmektedir.
26) el-mu'İzz: İzzet ve ikrâm edici, şeref sahibi anlamına gelir. yalancılığa, samimiyetsizliğe itibar etmez.
31) el-adl: allah'ın herkese hakkını veren, koyduğu âdil hükümleriyle zulme razı olmayan, zulmü ve zâlimi sevmeyen anlamına gelen sıfatının ismidir. o, hüküm verenlerin en hayırlısıdır (el-a 'raf, 7/85; yûnus, 10/109; yûsuf, 12/80).
33) el-habÎr: herşeyden haberdar olan, her şeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle haber sahibi bulunan, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakandır.
34) el-halİm: acele etmeyen, günahkârların cezasını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmayıp, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakandır.
36) el-gafÛr: mağfiret eden, yargılayan, suçları bağışlayan, affeden, insanların beğenilmeyen taraflarını gizleyendir.
40) el-hafiz: muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, her şeyi belli vaktinde afet ve belâlardan koruyandır.
44) el-kerÎm: cömert, kerem sahibi; muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getirendir.
68) es-samed: hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm yaratıkların ihtiyacını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulandır.
79) el-bİrr: İyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma anlamlarında yüce allah'ın bir sıfat ismidir. İyiliği ve ihsânı çoktur. İyilik ve ihsan gibi hisler de sadece ondadır (et-tûr, 52/28).
80) et-tevvÂb: tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı verendir. samimi olarak günahlardan dönüp tövbe edenleri bağışlayandır.
82) el-afÜv: merhametli, daima affeden, günâhlardan dilediğini affedip suçları bağışlayandır.
83) er-raÛf: Çok merhamet eden, insanları yükümlü tutmada pek müsâmahalı ve yumuşak davranandır.

esma ul husna/ siyah paltolu casus
(#150958) entrysinden, tanrının iyiliği hakkındaki bölümler, entry nin tamamı değildir.kuranı kerim de anlatılan, bizim tanrımız yani allah, iyi sıfadını hakedendir.lakin (bkz: bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak) bazı çelişkiler yok mudur? hem affedici hem cezalandırıcı nasıl olabilmektedir. her canlının rızkını verdiği halde açlktan ölenler kimlerdir peki? afetlerden koruyan denmektedir, peki niye afet olunca, tanrı bizi cezalandırdı denmektedir.

tanrı, gücüne boyun eğilen, ona sığınılan şeydir, ilkçağ insanları bile, ateşe taptıklarında ateş onları sıcak tutuyor, ışık veriyor diyedir. her inancın tanrısı/tanrıları vardır. birden fazla tanrılı inanışlarda, iyi tanrılar da vardır, kötü tanrılar da, bunlar birbirine yakın güçte olup mücadele içindedirler. 4 büyük dinde ise sanırım tanrı, hep iyi ve adil olarak geçmekte, öyle tanıtılmaktadır.

ayrıca (bkz: tanrının kötü olması)
Alakalı olabilir!
- tanrinin kotu olmasi
- tanrinin sesi
- tanrinin kizi
- tanrinin sayi tabani
- tanrinin goktaslari

nedir.Net