follow me home
1. araçlarda bulunan eve kadar aydýnlatma özelliðinin adýdýr. sistem yarý otomatik ve otomatik olanlarý olmak üzere ikiye ayrýlýr.

sistem, yarý otomatik araçlarda aracýn farlarý yanýkken stop edilmesi ve kilitlenmesi durumunda devreye girer. ýþýk var mýdýr, yok mudur bilmez... biraz safçadýr, duyarsýzdýr. yaptýðý tek þey bir süre farlarý açýk tutmaktýr...

otomatik sistemi kullanan araçlarda ise farlar auto seçeneðine getirilir ve araç durduðunda çevre aydýnlatmasýnýn ýþýk ve ýþýn oranlarý hesaplanýr, karþýlaþtýrýlýr, buna göre havanýn aydýnlýk ya da karanlýk olup olmadýðýna karar verilir, bu karar doðrultusunda sistem çalýþacaktýr ya da farlarý yakmayacaktýr.

ayný esaslar evden araca kadar aydýnlatma sisteminde de geçerlidir...
Alakalďż˝ olabilir!
- follow me
- follower
- follow the cops back home
- followers
- follow

nedir.Net