hayalperest
1. takýlmadan edemediðimiz bir duygu karmaþasý.ama onsuz da olmaz,aþýrýya kaçmadýkça ve hep hayal de kalmadýkça iyi bir psikolojik tedavi þekli oldugu da duyumlar arasýndadýr.
2. teoman'ýn son albümünden bir parça.

özellikle güzel hayaller peþinde kýsmýný çok hoþ söylemiþtir.

o kadar haklýsýn ki
dayanamýyorum buna
o kadar güzelsin ki
çok çirkin kaldým yanýnda
korkum yaralanman hayatta

o kadar yalnýzsýn ki
dayanamýyorum buna
o kadar sýcaksýn ki
çok soðuk kaldým yanýnda
korkum yaralanman hayatta

hayalperestsin, güzel hayaller peþinde
çok gençsin, yanlýþ insanlar kalbinde
hayalperestsin, güzel hayaller peþinde
çok gençsin, çok gerçeksin
bu yüzden çok güzelsin
3. hayal kurmak konusunda kendisini çok fazla kaptýrmýþ insan
4. doðu yücelin düþler kabuslar ve gelecek masallarýadlý öykü kitabýndaki bir öykünün adý.
5. çok fazla hayal kuran, hatta abartýp gerçek hayatý bu hayallerin üstüne kuran kiþi.
6. bir kadýna duyulan sevginin çok içten, sade ve samimi anlatýldýðý, teoman ýn pek bir güzel þarkýsý..ayrýca "korkum yaralanman hayatta" bölümünü her duyduðumda içimden bir þeyler eksildiðini hissettiðim, bir zamanlar ulaþamayacaðým hayaller kurmama neden olmuþ, çok tatlý bir kýzý hatýrlamama neden olan þarký..
7. son 4 gündür bende büyük bir anlam kazanmýþ þarký.
sözleri pek bir güzeldir, sakin, huzurlu bir yandan da aðlatýrken gülümsetebilme potansiyeline sahip bir þarkýdýr bu.
8. yaratýcýlýk olayýna temel hazýrlayan fazlasýnýn zarar olduðu ve insan zihnini bozuk harddisk alanýna çeviren olay.
9. vizelerden 10 ile 14 alan, ve de not hesaplarken arkadaþýna "bak þimdi finalden 100 alýrsam" þeklinde þeyler söyleyerek arkadaþýný donduran kimse.

hayalperestler sevimli olur. *
10. icki ruhsatinin oldugu zamanlar salonun ortasinda þöminesiyle cok sayida musterisi olan otantik bir yer iken , icki ruhsatinin ve þöminenin kaldirilmasiyla lise ogrencisi musteri orani artan hala sempatisi olan kadýkoyde bir mekan.
Alakal� olabilir!
- hayalperestlik
- hayalet
- hayal et
- hayaller
- hayalini seyret

nedir.Net