osmotik basinc
1. turgor basýncýnýn tersi..
2. hücrenin su alma isteðinden dolayý oluþturduðu basýnç.. bunu þuna benzetebiliriz, bir insan çok susadýðýnda osmotik basýncý çok yüksektir. bir bardak sudan sonra osmotik basýncý biraz azalýr, ikinci üçüncü bardaktan sonra osmotik basýncý iyice azalýr. hücrede de ayný þekilde su alýndýkça osmatik basýnç azalýr, turgor basinci artar ve hücrenin su alma isteði bir noktada durur.
(bkz: osmoz)
3. bitkinin topraktan su cekmesini saðlayan basýnç... yoðun olan kök hücrelerinin su alma isteði fazladýr.
4. susuzluk basýncýdýr.su emme kuvveti de denir.hüzrenin ortamý ne kadar yoðunsa çevreden o kadar fazla su emebilir.
5. (bkz: emme gucu)
6. (bkz: osmo)
Alakal� olabilir!
- osmosis
- osmosis jones
- osmos
- osmofobi
- osmo

nedir.Net