sezgi
1. bir anda aracýsýz yakalama, kavramý keþfetme.
2. gercegin deneyle ya da akilla degil, dogrudan dogruya kavranmasi.
3. açýk bir kanýt olmaksýzýn, olmuþ veya olacak bir þeyi anlama ya da hissetme olayý
4. tüme varýmýn bir þekli, bilinçaltýnýn yaþadýklarýmdan öðrendiðim bir þey var durumu.
5. ing. intuition. ayrýca unisex bir isim.
Alakal� olabilir!
- sezgin
- sezgin onat
- sezgicilik
- sezgin burak
- sezgilerle sevgiler

nedir.Net