ucun birini almak
1. naaahhh iþaretindeki tasvirin hayata yansýmasý.. bir nevi babayý almak..
2. counter strike'da mp5 adli silahi almak
3. Ýlk körfez savaþýna katýlýp 1 koyup üç almak istenirken geliþen olaylarýn tümü.
4. 3 ile 1 sayýsýnýn birleþtirilmesi sonucu alýnacak þey. zeka mahsülü.
5. ne olduðu tam anlamýyla belli olmayan ama sokaktaki herkesin kullandýðý nah alýrsýn anlamýndaki cümle
6. genelde 1 koyup 3 alicaz iddiasiyla baslanan durumun tam tersine dönme halidir.1nci körfez savasinda turgut özal bu lafi demisti de biz milletce 3ün 1ni almistik.
7. genelde counter oynarken para kalmadýðýnda oyuncularýn aldýklarý etkili silah.
8. beklentilerin gerçekleþmemesiyle geliþen bir dumur hali...
9. bunun es anlamlýsý için (bkz: babayý almak) veya (bkz: hava almak).
10. kahve içmek isteyip, nescafe 3u1 arada aldýðýnýzda baþýnýza gelen olay. zira içinde kahve yoktur, krema þeker karýþýmýdýr, tavsiye edilmez.
11. 3 ün birini alacaðýma hiçbiþey almayayým daha iyi dedirten olay.
12. counter strike'ta yaparak çok sayýda adam öldürebileceðimiz eylem..
13. mp5 almak manasýnda kullanýlýr.1600 dolardý sanýrým.
(bkz: counter strike)
14. manyetik hocamýzýn odtü elektrik elektronik mühendisliði ile gayet güzel baðdaþtýrdýðý deyim

"arkadaþlar ikinin ikisi zor bir dönemdir, bir de bundan sonra 3ün 1i var!! "(oha nasý yani)
15. uç kutusundan uçlarýn sadece birini alma eylemi.
16. en ünlüsünü sakýp sabancý dile getirmiþtir.
öncesinde de "elimizde ne kaldý? üçün biri" diyerek meseleyi açýklýða kavuþturmuþtur rahmetli.
17. bir zamanlar bir koyup üç alacaktýk, sonra ne mi oldu üçün birini aldýk sanýrsam**
18. iki testis, bir penis üçlüsünde ki penisin kastedilmesiyle ortaya çýkmýþ söz...
Alakal� olabilir!
- ucun biri
- ucun besin hesabini yapmak
- ucuncu olmak
- ucuncu bacak
- ucuncu kisinin karismasi

nedir.Net